Vedtekter for DNT Nord-Trøndelag

Revidert og gjelder fra 15.april 2020
Navn revidert etter årsmøte 23.mars 2022


§ 1 FORMÅL:

DNT Nord- Trøndelag (NTT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Disse formål søker foreningen å fremme ved:

 1. Bygging av hytter og andre tiltak for overnatting.

 2. Varding og merking av stier og andre tiltak som kan lette og trygge ferdselen, og i henhold til norsk merkestandard.

 3. Stibeskrivelser og andre publikasjoner 

 4. Fellesturer og møter for medlemmene.

 5. Aktivt å støtte natur- og miljøverntiltak.

 6. Etablere lokale turgrupper for ulike målgrupper.

 7. Sørge for å utdanne turledere og andre tillitsvalgte.

 8. Andre tiltak som styret finner nyttige.

§ 2 MEDLEMMER:

Alle personer bosatt i nordre del av Trøndelag fylke, og personer som aktivt ber om det, kan bli medlemmer i foreningen under en av følgende grupper: Hovedmedlemmer, Barnas turlag, 0-12 år, Ungdomsmedlemmer, 13-26 år, honnør medlemmer, fra 67 år eller ufør, husstandsmedlem, uten medlemsblad og årbok.
Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31. desember. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden, bryter reglene for opphold på foreningens hytter, eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan anke saken inn for årsmøtet.


§ 3 FORENINGENS LEDELSE:

Foreningen ledes av et styre bestående av 7 personer: leder, nestleder, og 5 styremedlemmer. Leder velges blant styremedlemmene i turlagene eller fra den øvrige medlemsmassen. Styret velger nestleder. I tillegg til styreleder skal styret bestå av turlagsleder og et styremedlem fra Skarven turlag, Innherred turlag og Namdal turlag, valgt av lokallagene/turlagene. Alle styremedlemmer i turlagene kan møte som varamedlemmer i NTT styret ved forfall. Valgkomiteen består av leder for valgkomiteen i det turlaget som arrangerer NTTs årsmøte og ett medlem fra hvert av de to andre turlagenes valgkomité. Valgkomiteen fremmer forslag på valg av leder og stadfesting av 3 styremedlemmer, som er oppnevnt fra hvert sitt turlag. Styret er beslutningsdyktig når lederen, eller i dennes fravær nestlederen, og 3 andre styremedlemmer er til stede. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med § 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er tillagt årsmøtet. Styret har fullmakt til å omdisponere innenfor vedtatte planer og budsjettramme. Styret ansetter daglig leder. Styret oppnevner de komiteer og arbeidsutvalg de finner nødvendige. Foreningen forpliktes enten ved lederens, eller ved nestlederens og ett styremedlems underskrift.


§ 4 ÅRSMØTE:

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned. Det innkalles med minst 3 ukers varsel ved annonse i lokalpresse og på hjemmesiden. Saker som skal behandles, må ha kommet skriftlig til styret senest 2 uker før møtet. Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Årsmelding som inkluderer styrets årsberetning for foregående kalenderår og tiltaksplan
 1. Revidert regnskap for foregående kalenderår.
 1. Budsjett.
 1. Innkomne saker.
 2. Medlemskontingent for neste kalenderår 
 3. Valg
  A)Leder velges for to (2) år.
  B)Øvrige styremedlemmer velges /stadfestes for 2 år. Disse oppnevnes fra de tre turlagene.

Alle som har stemmerett, er valgbare til verv. Ved forslag på leder, nestleder og styremedlemmer skal det tilstrebes å få så lik fordeling på kjønnene som mulig. Beslutninger på årsmøtet fattes ved alminnelig flertall, med unntak av beslutninger i saker som nevnt i § 7 og § 8. Avstemning kan foregå med stemme-tegn, men hvis det forlanges, skal avstemningen foregå skriftlig.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller minst 30 stemmeberettigede medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 30 dager. Innkalling og stemmeregler er som ved ordinært årsmøte.

§ 6 LANDSOMFATTENDE OVERBYGNING

DNT Nord-Trøndelag (NTT) er  medlem av Den Norske Turistforening (DNT). Styret kan foreslå representanter  og vararepresentanter til landsstyret, valgkomite og andre råd og utvalg. NTT forplikter seg i henhold til medlemskapsavtalen med DNT.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Forandringer av vedtektene kan fattes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring kan fremmes av styret eller av stemme- berettigede medlemmer.

§ 8 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Foreningen kan bare oppløses hvis det vedtas på 2 påfølgende ordinære årsmøter med 3/4 flertall. Når oppløsningen er lovlig vedtatt, går foreningens eiendeler og midler over til Den Norske Turistforening, og kommer da inn under dennes praktiske turistforenings- drift. Hvis det senere blir dannet en ny forening med formål tilsvarende den nåværende forening, skal eiendeler og midler avgis til den nye foreningen.

§ 9 FORENINGENS ADMINISTRASJON

DNT Nord-Trøndelag skal ha en kontortjeneste som administrerer virksomheten. Arbeidsområdet skal være nordre del av Trøndelag fylke, og tilgrensende områder i samarbeid med tilstøtende turistforeninger/ turlag, og etter avtale med Den Norske Turistforening (DNT).