Generelle vilkår

Generelle vilkår for deltakelse på NTTs arrangementer

NTTs turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 1.1.96 og forskrifter fra 1.4.96 og 1.1.97.

1. Påmelding Fellesturene er åpen for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turer, se pkt. 10. Påmelding kan skje skriftlig eller muntlig. For deltakerne er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når betaling er foretatt i forkant av turen. NTT blir bundet når betaling er mottatt.

2. Avtaledokumenter Avtalen mellom deltakeren og NTT består av:-Turprogram-Evt. Spesial-/detaljprogram-Utstyrsliste-Generelle vilkår-Faktura

3. Pris Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i programmet. NTT forbeholder seg rett til å øke/senke prisen ved: Nye eller forhøyede skatter/avgifter, valutaendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, force majeure e.l. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakerne uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling Betalt faktura er deltakerens deltakerbevis. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, kan NTT annullere påmeldingen.

5. Endring av bestilling, gjelder utenlandsturer NTTs utenlandsreiser har egne spesifikke vilkår.

6. Avbestilling Ved avbestilling mer enn 5 dager før avreise tilbakebetales det innbetalte beløp. Ved avbestilling de siste 2 dagene før avreise beholder turlaget 50 % av det innbetalte beløp.

7. Avbrudd Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, vil NTT etter søknad refundere en forholdsmessig andel av arrangementets pris. Hjemreise må i slike tilfeller dekkes av deltakeren.

8. Avlysning av arrangement NTT kan avlyse arrangementet p.g.a. force majeure, vanskelige værforhold, færre enn 5 deltakere e.l.. Ved avlysning plikter NTT, hvis mulig, å underrette deltakerne så snart som mulig. Avlyses et arrangement p.g.a. de nevnte årsaker medfører det full tilbakebetaling av innbetalte beløp. Deltakerne har ikke krav på erstatning utover dette.

9. Endringer av arrangement NTT skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet som angitt i turprogrammet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder o.l.. Hvis mulig skal NTT meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakerne rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig.

10. Deltakernes ansvar Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om han/hun er fysisk og psykisk i stand til å delta på arrangementet. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er han/hun forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turledernes anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra turlaget eller NTT. Deltakeren må selv bære omkostninger ved hjemreisen.

11. Forsikringer NTT vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. NTT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Deltakerne anbefales å tegne en kombinert reise- og ulykkesforsikring.

12. Fotograferingsforbehold Som deltaker på turer arrangert av NTT kan du bli tatt bilde av, enten av turleder eller av andre turdeltakere. Disse bildene kan bli brukt til turlaget eller NTTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg fra å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette ved turstart.

NTT 16.11.15