ta vare på trøndersk natur

Eks på vindkraftanlegg som bygges på Snillfjord
Eks på vindkraftanlegg som bygges på Snillfjord Foto: Åge Røe

Vi må ha mye høyere ambisjoner om å ta vare på norsk natur i det grønne skiftet, og ikke bygge den ned med vindkraftindustri. Lik og del vår Facebookside "Ta vare på Trøndersk natur"! 

Mandag 1.april ble rammeplanen for vindkraft presentert. Det er med bekymring vi ser analyseområdet for Namdalen og indre sørlige Trøndelag. Mange av våre hytter, stier og fjellområder kan bli berørt. Det er skuffende at NVE ikke slår fast at vi skal skjerme all urørt natur mot utbygging. NVE burde skjermet flere områder i dag som blir benyttet til både friluftsliv og reindrift, feks Geitfjellet i Grong. Utkastet til nasjonal ramme sendes nå på høring, før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. Vi skal sammen med resten av DNT delta aktivt og komme med forslag til betydelig innstramning.

​​​​​DNT reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på verdifulle natur- og friluftslivsområder som aktuelle for vindkraftutbygging. I dag ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). Nå skal utkastet ut på høring.  

Flere av våre medlemmer reagerer med vantro og trodde dette var årets aprilspøk....

– Vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang! Vindkraft på land er bare en av mange muligheter for å fase ut fossil energi. Vi forventer at regjeringen velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Vi trenger ikke bygge ned verdifulle naturområder med vindkraftindustri, sier Hanasand. 

Nei til vindkraft i urørt natur 

DNT er positive til en helhetlig planlegging av norsk vindkraftutbygging, men har etterlyst et bedre kunnskapsgrunnlag og bedre involvering av befolkningen. Styrelederen er skuffet over at viktige naturområder fortsatt pekes på som aktuelle for vindkraft. 

–Store områder i Trøndelag, Østfold og rundt Haugesund er blant annet pekt ut som egnet for vindkraftutbygging. Det er skuffende at ikke NVE slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot vindkraftutbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier Hanasand. 

I tillegg peker han på andre områder som er spesielt mye brukt til friluftsliv.  

– NVE har tatt ut noen friluftslivsområder av nasjonal verdi, men burde skjermet flere områder som i dag brukes av folk for å komme seg ut på tur. Vi mener man burde ekskludert alle bymarker og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur. Naturinngrepene og støyen fra vindkraftverkene gjør at naturopplevelsen vil forringes kraftig hvis det blir vindkraftanlegg i slike områder, sier han.  

63 prosent av arealet lagt til Trøndelag og Agder

3 av de 13 områdene som er utpekt i nasjonal ramme for vindkraft er foreslått lagt til Trøndelag. Dette utgjør 40% av det samlede arealet for nasjonal ramme. Med disse forslagene blir det nesten bare verneområder igjen.  s

Målet med den nasjonale rammen er i følge NVE å dempe konflikter. Hvordan det skal være konfliktdempende å legge 40 prosent av arealet for nasjonal ramme til Trøndelag, som allerede er det hardest rammet fylket med hele 20 konsesjoner for vindkraftanlegg er totalt uforståelig.

Viktig høringsprosess fremover 

Utkastet til nasjonal ramme sendes nå på høring, før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. Høringsfristen er satt til 1.august

 –Her er det behov for en betydelig innstramning. DNT og våre foreninger vil delta aktivt og komme med våre vurderinger. Vi forventer at regjeringen legger stor vekt på innspillene som kommer fra lokalbefolkningen og oss som representerer mange av de som bruker den norske naturen, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte, sier DNTs styreleder. 


Skrevet av Nina Pettersen 3. april 2019